Bestyrelsesmøde November Referat


Dagsorden

Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 08-11-2016 kl. 17.30-20.30

Tilstede: BF, SBP, LB, JD, MK, ENJ, KDE     Afbud:JL, MR Udeblevet:

 • Valg af ordstyrer og referent
  • Ordstyrer: KDE
  • Referent: BF

 • Runden rundt
  Tages ikke til referat

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Referat er godkendt

 • Meddelelser til referat
  • Mix Odense (v. SBP)

Der er sendt evaluering af festivalen til Odense kommune. Selv om der egentlig kun er roser fra de ansatte i kommunen vedrørende afviklingen af dette års MIX og at der er en udvikling og markant stigning i deltagerantal, vurderer de dog desværre, at MIX Odense i nuværende form ikke vil komme i betragtning i den store del af Kulturpuljen, hvis vi vælger at ansøge. Det betyder, at MIX Odense, “kun” vil kunne søge den løbende del af Kulturpuljen på op til 25.000 kr. De vil her i så fald også stille kritiske spørgsmål til, hvordan vi ser at MIX kan trække endnu flere publikummer til.
Der arbejdes på at lave et endeligt regnskab, dette ser Odense Kommune gerne at de har i hænde senest inden jul. Der er et restbeløb af bevillingen og det skal vi forvente, at vi skal betale tilbage til Kommunen. Vi havde et håb om, at disse midler kunne overføres til næste år. Der vil muligvis kunne gives dispensation til at vi kan bruge de resterende midler i år, dog kun til at afvikle arrangementer og ikke ved at bruge midler på etablering. Vi kan derfor ikke bruge penge på nyanskaffelser til brug fremover.  
Der er evalueringsmøde med MIX Copenhagen i slutningen af november.

 

 

 

 • Revision

 

Vores revisorer var glade for revisionen, og alle deres spørgsmål blev besvaret. De havde dog et par kommentarer.

De savner at referaterne ligger på hjemmesiden, hvilket de også gerne skulle jf. vores konstituering. Hvor har vi fejlet i denne process?

De ønsker at deltage på vores møde i december, hvor de gerne vil fremlægge deres opsummeret revision for bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Så havde de nogle noter til undertegnede, og så ved jeg at Sarah også tog nogle noter fra dem, som jeg tænker at hun vil bidrage med.

De foreslog at vi arbejdede mere politisk med nogle ting, som f.eks. de øgede udgifter til festerne.

Revisionen foreslog at Lambda øremærkede nogle midler til MIX-Odense filmfestivallen.

 

 

 • Mail fra barfoed:

Punkband er OK indtil midnat – DL arbejder videre med henvendelse fra NF.

Valgaften er OK hele natten

Nytår er OK til 05

 

 • Regnskab og økonomi
  • Økonomi (v. BF)

  • Kasserer og bogholder (v. BF)
   Brian vil gerne stille op som kasserer, hvis den resterende bestyrelse bakker op om det, selvom han sidder i Jylland. Han har allieret sig med Lars, som gerne vil træde til som bogholder, som han var under Rasmus, hvis han genvælges og har opbakning.

   • BF har opbakning fra bestyrelsen
  • Nye DK terminaler

Som led i overtagelsen af KM har KT ikke længere DK terminaler til vores rådighed. Vi skal derimod leje dem fra fest til fest. det vil koste os ca. 1100,- pr fest, og er trådt i kraft. Hertil ønskes bestyrelsens holdning til, om vi skal investere i egne terminaler, eller vi skal leje af KT.

 

 • Der er delte meninger om investeringen, så det er besluttet at afvente med denne beslutning til vi har nogle erfaringer.

  • Sponsorat (v. SBP)
   Der søges om et sponsorat til kortfilmen “Lizzie og Canan”. Se mail for info om filmen.

Filmen handler om de to unge piger Lizzie og Canan. Lizzie og Canan er unge og forelskede. De Pigerne kommer fra to vidt forskellige verdener. Lizzie er dansk afstamning og lever et frit liv under hendes egne normer. Canan kommer fra et mere religiøst og lukket hjem, hvilket gør at hendes relation til Lizzie bliver udlevet i form af et dobbelt liv, da Canan er lovet væk til en anden.

 • Sarah introducerede til filmen. MK har foreslået at vi afholder deres realeasefest, da vi er lidt udfordret på vores egne indtægter. Der var opbakning til MK’s forslag som blev besluttet.

 • Arrangementer
  • Evaluering på pamperfest (v. ENJ)

Der var ca. 30 frivillige til spisningen. Der var nogle få alm. gæster som vi desværre måtte henvise til en anden åbningsaften. KDE foreslog en anden måde at afholde PAmperfesten på, så det går udover en alm. åbningsaften. Der var konsensus om, at vi bør melde det ud i bedre tid, både med opslag i baren og på nettet. Der kunne være bedre opbakning til klargøring af pamperfesten blandt bestyrelsen. Der blev foreslået en anden måde at arrangere grupper på til selskabslegen, da opbruddet af de sociale grupper der allerede var opstået, kan have betydning for gæsternes engagement. Legen blev afholdt lidt sent, men det er vi klar over. Der er en bred holdning til, at vi som bestyrelse bør være bedre til at detailplanlægge vores egne arrangementer.

  • WAD

Der styr planerne, som bliver et samarbejde mellem AidsFondet, Lambda, Spectrum, Nattens Dronning og OGG. Der bliver serveret suppe, som vi plejer, og alle parter byder ind med noget til aftenen.

 • Trans-awareness

November er Trans-awareness-month, og SBP snakker med MDL om arrangementer og aktiviteter for at synliggøre dette.

 • Samarbejdsudvalget
  • Had-forbrydelser (v. SBP)
   Der er taget kontakt til LGBT DK’s hadforbrydelseskontaktperson, om at have et møde. SU ville helst have et møde med vedkommende. Der var møde d. 25 oktober på politigården, da man oplevede en stigning i antallet af anmeldelser, som kunne tyde på at mørketallene er på vej ud af mørket.

  • LGBT-Danmark (v. SBP)

Der er taget kontakt til LGBT Danmark med henblik på at få et mere formaliseret samarbejde op at køre. Der er ikke noget konkret endnu, men i det svar vi har fået på mail fra Forperson Søren Laursen, er de ikke afvisende overfor at indlede en dialog. Vi vil gerne mødes ansigt til ansigt, og forsøger at planlægge et møde i forbindelse med evaluering af MIX i København.På sigt vil vi gerne have et reelt ligeværdigt samarbejde, hvor vi drager nytte af hinanden.

  • Sabaah (v. SBP)
   Vi har kontaktet Sabaah for at høre om deres tanker i forbindelse med at samarbejde. Vi har ikke de store erfaringer at trække på i forbindelse med det segment de henvender sig til, og ønsker at hjælpe dem med at blive synlige på Fyn.Vi har nævnt vores samarbejde med Fyns politi. Her vil de med fordel kunne blive en aktør.

KDE spørger om SU vil høre om Sabaah har en person, som kan oversætte til Eritreansk, så vi kan lave posters til asylcentrene.

 • Kontakt til Paletten (v. SBP)

Vi har kontaktet Paletten, en nystartet forening i Horsens og budt ind med sparring, hvis de har brug for dette.

Der blev snakket om at byde ind på afholdelse af et møde i hadforbrydelsessamarbejdet, hvor det er foreslået at inviterer Sabaah.

 • Daglig Ledelse
  • Godkendelse af forretningsorden (v. JD)
   DL ønsker deres forretningsorden godkendt. Er vedhæftet som bilag 1.

Der er ingen indvendinger mod forretningsordenen, hvorved denne godkendes af bestyrelsen.

  • Oprydning i kælderen (v. JD)
   DL har brug for at bestyrelsen træder ind og hjælper aktivt med at der kommer orden på kælderen enten i form af at skaffe tovholdere og frivillige eller ved selv at deltage

Der er frivillige i Lambda, som ved hvor tingene står i kælderen, så der opfordres til at interesserede inddrages i dette arbejde, og der køres et læs på genbrugen.

 

 • Orden på biblioteket (v. JD)
  DL ønsker at vide hvornår man forventer biblioteket ordnet og om vi skal bistå med hjælp

 

MK kigger på det sammen med NF, og sætter en deadline til 1/5.

 

  • FUS-Samtaler (v. SBP)

SBP har indkaldt medlemmerne af DL til Friviligudviklingssamtaler,(FUS) Der afventes svar på om de enkelte medlemmer af DL ønsker at gøre brug af tilbuddet.

MK har kommenterer nogle få ordvalg, som SBP kigger på i det fremsendte skema.

 

 • Noteværktøjet Padlet (v. BF)
  Det foreslås at foreningen tages online værktøjet Padlet i brug til at alle kan oprette noter mv. på forslag.

Værktøjet er vedtaget at vi forsøger os med. BF koordinerer med DL hvor den opsættes.

 • Medlemmer (v. BF)
  BF ønsker at komme af med posten vedr. medlemsskaber da det ikke er optimalt at han sidder med det. Han vil derfor gerne oplære en ny, inden at han flytter til Jylland.

KDE vil gerne overtage denne post. MK vil gerne bistå med at skrive medlemsbreve. Der er ingen der protesterer, så det er vedtaget.

 

 • Foreningslederakademi (v. SBP)

BF og SBP har været til den første af fire kursus dage ved Odense Kommune. Den første aften var der fokus på organisering og mål. Der var en masse gode pointer og relevante ting i aftenens oplæg. Der er givet lektier med hjem, som der skal arbejdes med til næste gang. Det kan derfor være, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært møde for bestyrelse og evt andre frivillige, hvor der skal arbejdes mere konkret med en af vores to mål, der blev nævnt på kurset “Danmarks bedste frivilige” og “Flere medlemmer i Lambda” Begge dele er mål der er defineret på bestyrelsens arbejdsdag i april.

Der blev snakket om den måde Lambda er organiseret på, og hvordan bestyrelsen arbejder. Der er forskellige meninger og perspektiver på hvordan vi kan arbejder fremadrettet. Der er en bred holdning til, at vi i bestyrelsen gør noget andet for at inddrage de frivillige, og give dem noget ansvar. Vi har ikke været gode nok, til de sidste par år, at gribe og inddrage engagerede frivillige i foreningsarbejdet. MK forventer, forudsat at han genvælges som formand, at bestyrelsen skal være mere synlige, og tage nogle andre arbejdshandsker på.

En af opgaverne er at se, hvilke opgaver som vi i bestyrelsen løser, der kunne uddeles til andre frivillige.

 • Eventuelt
  • Skype-konto
   Der er oprettet en Skype-konto for Lambda, sådan at vi kan have officielle skype-møder uden at bruge egne brugere. Kode og brugernavn er skrevet i dokumentet i google apps.
  • Youtube

MK synes det virker godt at streame Live fra Youtube via telefonen. Videoen lagres på Youtube.

  • Dagsordener

ENJ vil gerne opfordre til at bestyrelsen fremsender punkter til dagsordenen i bedre tid, så folk kan forberede sig. ENJ synes det virker irriterende at punkterne kommer på sent. Det er taget til efterretning.

  • Facebook

ENJ synes ikke at vores opslag når helt ud, og spørger om vi gør noget forkert. Vi bør være bedre til selv at abonnere på vores egne nyheder, og sige “Interesseret”. Der opfordres til at invitere dem man kender til foreningens begivenheder.

  • Knæk cancer

Der blev samlet ind til Knæk Cancer indsamlingen, hvor der blev samlet 1600,- ind i alt. Der overvejes at gøre noget mere næste år.

  • Rådgivning

Hvis der er frivillige som vi tænker der kunne være rådgivere, så må vi gerne sende dem videre til SBP.

  • Pappas

Lasse vil gerne opfordre til et socialt arrangement for bestyrelsen på Pappas med spil.

  • Dato for generalforsamling

5/3 15.00-18.00

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3