Lambda Generalforsamling 2017 – Referat


Lambdas Generalforsamling

25. marts 2017, klokken 14:00

 

 

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 

  1. bestyrelsen foreslår Bjørn Bjerrehøj som dirigent, hvilket han modtager. Valgt.
  2. bestyrelsen foreslår Jess Lindholm som refferent. Jess er valgt.
  3. Som stemmetællere er  Lonnie Frederiksen og Marthica Pedersen valgt.
  4. Der er 21 stemmeberettigede tilstedeværende, stemmes der blankt tælles disse blandt imod.

 

 

 • Foreningens beretning til godkendelse – v. formand Martin Knudsen

 

Formanden fremlagde sin beretning. Udover de i beretningen nævnte punkter fortalte formanden om at foreningen har modtaget et tilskud fra Trygfonden på godt 53.000 til ny overvågning i foreningens lokaler. Dette har resulteret at der nu er opsat 11 kameraer fordelt med 1 i lejligheden og de resterende i baren. Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

 • Foreningens regnskab til godkendelse – v. kasserer Brian Friis

 

Kassereren fremlagde regnskabet som udsendt i indkaldelsen.

Regnskabet blev godkendt

 

 

 • Indkomne forslag

Vedtægter § 7:

(ny) Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt på mail til de medlemmer som har oplyst deres mailadresse til Lambda. Ethvert medlem kan med skriftlig meddelelse til Lambdas medlemsadministrator anmode om at modtage indkaldelse med posten, eller til afhentning i Lambdas lokaler. Medlemmer som ikke har oplyst deres mailadresse vil modtage indkaldelse med post.

Vedtaget med 21 stemmer

 

Vedtægter § 24:

Stk. 1: Enhver, der sympatiserer med Lambdas formål, kan optages som medlem

(ny) Stk. 2: Hvis der sker ændringer i de oplysninger som Lambda har registreret om medlemmet, herunder navnlig adresse og e-mailadresse samt studieaktivitet, har medlemmet ansvaret for at informere Lambda herom.

Vedtaget ved 21 stemmer

 

(ny) Stk. 3: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Lambda, og træder i kraft ved udløb af medlemmets kontingentperiode.

Vedtaget med 21 stemmer

 

Vedtægter § 25:

Bestyrelsen skal tilskynde, at alle aktive i foreningen er medlem. Aktive frivillige i foreningen kan tildeles et særligt frivilligmedlemsskab.

 

Det var debatteret hvorvidt der bør være et frivlligmedlemskab. Bestyrelsen opfordrer til at stemme for, et medlem opfordrer til at stemme i mod.

Der er blevet bedt om skriftlig afstemning.

 

Generalforsamlingen blev suspenderet i 15 minutter mens stemmerne tælles.

 

Forslaget vedtages 17 for, 3 imod og 1 blank

 

Bestyrelsen foreslår ændring (stigning) af kontingentet. 90 kr pr. ½ år for unge under 18, 230 kr pr. ½ år for almindelige medlemmer og 170 kr pr. ½ år for pensionister og studerende samt 75 kr pr. ½ år for det nyindførte frivilligkontingent. Dette svarer til en stigning på ca. 15%

Vedtages med 21 stemmer.

 

 

 • Foreningens budget til godkendelse – v. kasserer Brian Friis

 

Kassereren fremlagde budgettet som det var udsendt med indkaldelsen.

Det skal noteres at der bør stå -75.000 i årets resultat, da der er budgetteret at tage disse fra de likvide midler, som er på omkring 450.000, til at lægge gulv i barens lounge, nye borde og stole, samt ny belysning i baren. Dette er der desuden også søgt midler på 30.000 til dette via fonde. Dette kan nedbringe underskuddet. Den eventuelle kontingent regulering er medregnet. Der spørges til næringsbasen og udgiften til denne, hvor det kan oplyses at reglerne er ændret så vi ikke har denne udgift. det er desuden Sarah der er næringsbrevsholder.

Budgettet vedtages med 21 stemmer.

 

 

 • Valg af formand – Martin Knudsen ønsker genvalg

 

Der opstiller ingen modkandidater, hvorfor formanden er valgt uden afstemning.

 

 

 • Valg af kasserer – Brian Friis ønsker genvalg

 

Der opstiller ingen modkandidater, hvorfor kassereren er valgt uden afstemning

 

 

 • Valg af øvrig bestyrelse – på valg er Esben Nygaard Jensen, Kim Damien Eriksen og Mark Rask.

 

Esben og Kim ønsker genvalg, Mark ønsker ikke genvalg. Der opstiller ikke yderligere kandidater. Der bedes om skriftlig afstemning. Den ene stemmetæller har forladt generalforsamlingen, og Danielle Lindstrøm er trådt i stedet for denne. Dette betyder også at der kun er 20 stemmeberettigede tilstedeværende.

 

Kim valgt med 16 stemmer

Esben valgt med 17 stemmer

 

 

 • Valg af økonomisk samt politisk revisor

 

Nikolaj Enegaard ønsker ikke genvalg, Bjarne Brøndgaard ønsker genvalg. Der ønskes desuden at der vælges op til 2 revisor suppleanter.

Søren Skrøder kandiderer.

 

Søren og Bjarne er valgt.

 

 

 • Eventuelt

 

Der takkes for kage til den frivillige der har hjulpet med dette.

 

Martin Knudsen orienterer om at Kulturmaskinen har haft deres bardrift i udbud. Dette sker med jævne mellemrum. Det har ofte været sådan at der ikke har været nogen som har ønsket at overtage bardriften. Denne gang har der været tilbud fra to parter. Det var Kai Thor Catering der vandt udbuddet. I den forbindelse har bestyrelsen indledt en dialog med Kai Thor om det fremtidige samarbejde omkring Lambda Festerne. Sideløbende er der dialog med Kulturmaskinens Ledelse.

 

Sarah Baagøe Petersen har på vegne af Lambda dialog med Odense Kommune vedr. LGBT miljøets synlighed i kommunens vision om at gå fra stor dansk by til storby. Der er aftalt møde med byens borgmester.

Sarah Baagøe Petersen orienterer om, at der er lige nu planer om et større mangfoldighedsevent i Odense. Lambda er initiativtager. Det er blevet til et initiativ med flere interessenter, som mødtes tirsdag d. 21. marts i Lambdas Lokaler. Det er blevet planlagt til at være et arrangement som finder sted torsdag den 1. juni 2017 om eftermiddagen, da man vil sikre en bred synlighed.

Der opfordres til at dele og like vores promoveringer og sikre at foreningens aktiviteter når bredt ud.

 

Martin Knudsen orienterer om initiativ til at nedskrive Lambdas Historie.

Martin har snakket med et medlem om at man kunne sætte sig sammen i en ‘historisk gruppe’ for at nedskrive og dokumentere Odenses homohistorie og Lambdas historie. Der opfordres til at hvis man har interesse for dette at man holder sig opdateret, da der vil blive meldt mere ud når der noget konkret.  

 

Der spørges til samarbejdet med spectrum og Lambda, samt status på lambdas Infogruppen og Drag gruppe.

Infogruppen er skam aktiv, men det er lidt sløvt. Mix Odense tænker et eventuelt samarbejde med Infogruppen.

Drag gruppen lavede for nyligt et show, som nok var et af deres bedste shows. De mødes ikke fast som de gjorde engang. Der er mindre blus på, men der er lidt arrangementer i støbeskeen.

Spectrum og Lambda arbejder fint sammen, der afventes svar fra den nye Spectrum bestyrelse.

 

Der henstilles til bedre og mere rettidig informations udsendelse fra især bestyrelsen, på hjemmesiden. Dette er taget til efterretning.

 

Dirigent takkede for god ro og orden, og nedlagde sit hverv. Generalforsamlingen slutter klokken 17:03.  

Der takkes til Bjørn Bjerrehøj for god mødeledelse.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3