Referat af Generalforsamling 2016


Generalforsamling 9. februar kl. 19, Brogade 3, Odense C.

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bjarne Brøndgaard vælges som dirigent, Katrine Frederiksen som referent, Pernille Steckhahn- Strohmer og Anders Lauenborg, som stemmetællere.

Antal stemmeberettigede: 31

Formandens beretning til godkendelse

Martin Knudsen fortalte om året, der er gået i Lambda. Først om det store arbejde med at renovere lokalerne/baren. Dernæst om de udfordringer, der har været i forhold til at bestyrelsen i perioder har været underdrejet. Ikke desto mindre har der været godt gang i de forskellige grupper – drag-gruppen og håndboldholdet fremhæves blandt andre. Priden skulle gå i nul, og Lambdas vogn er populær også blandt folk uden for Fyn.

Daglig Ledelse har året i gennem sørget for kontinuitet i baren, og det viser sig, at de som kommer i Brogade ofte ikke er de samme som kommer til festerne på Kulturmaskinen. Det betyder måske også noget, at bartenderne bliver opkvalificeret og kommer på kursus – bl.a. I kaffebrygning.

Fra salen blev der spurgt om medlemmerne af Lambda har fortrinsret til pride-deltagelse. Bestyrelsen svarede, at det var der. Det er vigtigt at medlemsfordelene synliggøres.

Formandens beretning godkendtes.

Foreningens regnskab til godkendelse

Foreningens afgående kasserer fremlagde regnskabet. Der vidner om at Lambdas økonomi er kompleks, og i nogen grad sårbar i forhold til om deltagelsen til Kulturmaskine-festerne og salget i baren i Brogade. Et fokuspunkt for kassereren er kassedifferencerne i hhv. Brogade og på Kulturmaskinen, hvor det viser sig, at barpersonalet i Brogade er betydelig bedre til at håndtere et kasseapparat, sandsynligvis pga at presset på baren i Kulturmaskinen er større. Bestyrelsen/DL har initieret flere ting, der skal minimere kassedifferencerne.  Regnskabet fortæller også noget om de mange forskellige aktiviteter, der er indtægtsgivende og de som ikke er. Bestyrelsen er skriftligt blevet spurgt hvordan det kan være at håndboldholdet har et overforbrug på 200 % i forhold til budget. Det redegjorde kasserer og formand for. Det skyldes bl.a. højere kontingent til FHF samt to bøder fordi man ikke kunne stille hold. Det samlede regnskab ender på 480.065 i aktiver og passiver og dermed går regnskabet i nul.

Regnskabet godkendtes

 

Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag om en procedure i forbindelse med en opløsning af Lambda. Forslagets ordlyd er:

  1. A) Initiering af opløsningsproces
  • Der besluttes på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet, hvorvidt opløsningsprocessen skal igangsættes.
  • Opløsning af foreningen sker ved en skriftlig afstemning blandt alle medlemmer.
  • På den ekstraordinære generalforsamling besluttes til hvem foreningens midler skal tilfalde i tilfælde af en opløsning. Denne modtager skal være en organisation med et formål lignende Lambdas.
  • Der kan besluttes hvorvidt der op til denne nye ekstraordinære generalforsamling også skal kunne vedtages brevafstemning, og i så fald angives en svarfrist for modtagelse af brevstemmer.
  1. B) Beslutning af opløsning
  • Igangsættes en opløsningsproces, indkalder den siddende (eller den senest siddende) bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling (”valgaften), hvor stemmer optælles.
  • Denne ekstraordinære generalforsamling skal senest være afhold to måneder efter vedtagelsen af igangsættelsen af opløsningsprocessen.
  • Den skriftlige afstemning skal vedtages med ¼ dele majoritet af de afgivne stemmer.

Forslaget er vedtaget med 22 stemmer for og 4 i mod

 

Forslag til ny § 11, stk. 1 flyttes til en ny § 9 stk.8

Vedtagne vedtægtsændringer er først gældende per generalforsamlingens afslutning.

Forslaget er vedtaget med 25 stemmer for og 1 imod

 

Forslag til en ny § 12, stk.2 og § 13, stk. 4:

For at blive valgt til bestyrelsen, skal en kandidat som minimum modtage 15 % af de afgivne stemmer.

Forslaget er vedtaget med 25 stemmer for og ingen imod

 

Foreningens budget til godkendelse

Generalforsamlingen godkendte budgettet

 

Fastsættelse af kontingent

Fra Thorleif Johannesen er der indkommet et forslag om at kontingentet fastsættes til:

Medlem årligt 300,-

Medlem halvårligt 200,-

Studerende årligt 200,-

Studerende halvårligt 150,-

Forslaget vedtages ikke

Bestyrelsen foreslår, at man arbejder med et særligt frivillig-kontingent på 50 kr. pr. halvår, som, hvis generalforsamlingen synes det, kan den kommende bestyrelse arbejde med det. Endvidere gives der af generalforsamlingen et mandat til den kommende bestyrelse, at arbejde med at arbejde med en (ny) definition af frivillige/brugere/medlemmer.

Der gives mandat til bestyrelsen fra generalforsamlingen til at arbejde med definitionen af frivillige, medlemmer og brugere.

Det vedtages af generalforsamlingen, at det nuværende kontingent fastholdes

 

Valg af Formand

Martin Knudsen vælges til formand

 

Valg af kasserer

Bestyrelsen indstiller Brian Friis til posten som kasserer.

Brian Friis vælges til kasserer med applaus

 

Valg af øvrig bestyrelse

Sarah, Jess og Pernille er på valg. Sarah og Jess har tilkendegivet, at de ønsker genvalg. Anders og Henriette træder ud af bestyrelsen, selvom de ikke er på valg i år og Brian opstiller som kasserer.

Bestyrelsen indstiller Jacob Daugaard Jepsen, Esben Nygaard Jensen, Mark Rask

Øvrige opstillede: Kasper Hjort, Kim Damien Eriksen, Lasse Lyngaard Boel, Sarah Baagøe Pedersen og Jess Holmsland Lindholm

Sarah 28-2 år, Jess 27-2 år, Jacob 23-2 år, Lasse 23-2 år, Mark 22-1 år, Esben 19-1 år, Kim 18-1 år, Kasper 14. Bestyrelse markeret med fed.

 

Valg af økonomisk og politisk revisor, samt hvis muligt en suppleant.

Bjarne Brøndgaard og Nikolaj Blicher Enegaard vælges

 

Eventuelt

Martin informerede om behovet for frivillige til den kommende MIX festival.  Endvidere informeres der om en kommende fællesspisning, Martin melder en dato ud.

Der var fra frivillig Nina Fjord et ønske om at bestyrelsens medlemmer minimum en gang årligt deltager i de forskellige aktiviteter som der er i foreningen, herunder blandt andet baren og festerne. Dette kunne give medlemmerne en bedre forståelse af de aktiviteter som foregår i foreningen.

 

Formand Dirigent Referent

Martin Knudsen Bjarne Brøndgaard Katrine Frederiksen

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3