Referat af konstituerende bestyrelsesmøde


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Lambda, 12. februar 2016 kl. 15-18.

Til stede:
Martin Knudsen, Formand (MK)
Brian Friis, Kasserer (BF)
Sarah B Petersen (SBP)
Esben Jensen (ENJ)
Jakob Daugaard (JD)
Mark Rask (MR)
Jess Lindholm (JL)
Lasse Boel (var tilstede på mødets første halve time) (LB)

Afbud: Kim D.Eriksen. (KDE)

1. Valg af referent
MK skriver referat.

2. Konstituering
Alle roller står defineret i bestyrelsens forretningsorden og i gennemgangen af nødvendige funktioner i bestyrelsen, tog bestyrelsen udgangspunkt i sidste års forretningsorden. Bestyrelsen er dog enige om at der i sidste bestyrelsesperiode har været for mange titler og at flere kerneområder, i hvert fald i starten, er nødt til at være noget der arbejdes med i hele bestyrelsen. KDE blev ikke tildelt ansvarsområder, idet han ikke var til stede, men han indsuppleres efterfølgende.

Næstformand: Bestyrelsen besluttede at konstituere en næstformand. SBP blev valgt uden modkandidater.

Talsperson: SBP genvalgt.

Medlemsansvarlig: Det blev besluttet at den praktiske håndtering af medlemmer ligger hos kassereren og at medlemskort i første omgang pakkes og udsendes af hele bestyrelsen. Desuden suppleres der med bestyrelseshjælpere, som kan tage del i det opsøgende arbejde i forhold til medlemmer. Der er således ikke en decideret medlemsansvarlig i bestyrelsen. ENJ foreslog at der i forbindelse med kasserer/bogholder indføres en form for sekretærfunktion. Der blev ikke besluttet videre desangående.

Daglig Ledelse: Bestyrelsen ønsker at nedsætte en daglig ledelse. ENJ, JL, JD og MR ytrede ønske om at sidde i DL. Dette er en utraditionel situation, idet der plejer at være posten som man ikke så gerne vil have. Dette er dog vældig positivt, men det er for mange at sidde 4 bestyrelsesmedlemmer i DL, idet bestyrelsen er enig om at for meget af bestyrelsens samlede fokus da kommer til at handle om drift. Valget af DL medlemmer udsættes til vi har valgt andre funktioner.

Frivillige: Bestyrelsen vedtog, at nedsætte MR som frivilligansvarlig, samt at Henriette Thorsen, bliver overordnet frivilligkontaktperson og at der skal ligge et tæt samarbejde mellem hende, MR og samarbejdsudvalget, som dermed får øget fokus på internt samarbejde i foreningen. Det blev vedtaget at bestyrelsen lægger op til at der arrangeres et antal møder i løbet af året, mellem frivilligkoordinator, tovholdere og bestyrelse.

Samarbejdsudvalg: Det blev besluttet at SBP og LB i første omgang udgør samarbejdsudvalget. Der kan indsuppleres med yderligere frivillige.

Informationskoordinator: BF tog denne post, med forbehold for at give den videre ved en senere lejlighed, når dette bliver muligt.

Arrangementsansvarlig: ENJ valgt. Posten handler primært om arrangementer i huset, i hvert fald i første omgang. ENJ arbejder på en definition til næste møde.

“Glimmerbøsse” kreativ koordinator: Det blev besluttet at udnævne MR til kreativ koordinator, sådan at han i samarbejde med Steven Aagaard og en ny frivillig der har henvendt sig, kan få igangsat en koordineret indsats (en reel dekogruppe) omkring et kontinuert kreativt udtryk i forbindelse med fester, bar, pride og evt senere hen også kreativt udtryk på web, grafisk linie osv. Der ligger også i denn epost at være bestyrelsens kontakt til draggruppen.

3. Fast mødedag.
Bestyrelsen diskuterede fast mødedag og blev enige om at anden tirsdag i måneden er fast mødedag.

4. Konsulentbistand til bestyrelsens opstart.
Foreningen fik sidste år 75.000 kr i tilskud fra pgf 18 puljen og disse kan f.eks. gå til foreningsudvikling. SBP foreslår at nogle af dem bruges på en aften, hvor en konsulent udefra (SBP har en i tankerne) kommer og laver noget ryste-sammen og udvikling med bestyrelsen. Der var enighed om at dette er en god ide. SBP går videre med dette.

5. evt.
Intet at bemærke.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3