Referat af Lambdas bestyrelsesmøde d. 12. september


Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 12-09-2017 kl. 18.30-21.30

Tilstede: alle + Bjørn Bjerrehøj og Steven Aagaard

 

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: SBP

Referent: MK

 

Runden rundt
Tages ikke til referat.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde. (v. ENJ)

Referatet er godkendt.

 

Meddelelser til referat

-KDE ønsker taget til referat at han pr. sidste bestyrelsesmøde ikke længere ønsker at være medlemsansvarlig.

-KDE udtrykker bekymring omkring at der deltager et medlem som er lokalpolitiker og stiller op til det forestående kommunalvalg.
-BF har søgt 43.000 kr hos Lauritz-Fonden til synliggørelse af LGBT-sociale aktiviteter, der er ansøgningsfrist i næste uge og derefter 1-2 mdr behandlingstid.

-SBP meddelte at en repræsentant for Lambdas T-gruppe har været til møde hos Ligestillingsministier Karen Ellemann i københavn sammen med en række LGBT+ repræsentanter i forbindelse med den nye handleplan for LGBT+ som regeringen er ved at udarbejde.

-SBP meddelte at vi er i kontakt med Teater Momentum omkring en forestilling hvor de gerne vil involvere lokale kræfter. Det er et spændende projekt som vi snarligt ved mere om.

-JL og JD har været ude i byen for at finde præmier til dragbingo og har i den forbindelse talt med Cafe Kosmos i Lottrups Gaard, som gerne vil samarbejde med os idet de sympatiserer meget med vores formål. Dette arbejder JL og JD videre med.

LB orienterede om at vi får tilsendt en gratis LGBT børnebog fra en engelsk forfatter, henvendelsen er kommet via Becky fra Q-factor.

 

Regnskab og økonomi

Økonomisk Update (v. BF)

Kassereren meddelte at vi PT opererer med et driftsunderskud på kr. 53.000. Dette skyldes i særdeleshed svigtende omsætning og stigende udgifter til festerne. Især efter at Kai Thor Catering har overtaget forpagtningen på Kulturmaskinen, har det været dyrere at holde fest på Kulturmaskinen.

Såvel baren som festerne ligger efter 9 måneders drift på ca halvdelen af årsbudgettet.

Det blev diskuteret hvorvidt vi rent politisk ville kunne få noget driftstilskud eller om ikke andet i hvert fald gøre opmærksom på at lukningen af Thomas B Thriges gade i forbindelse med den store byggeplads bag rådhuset ved Overgade, gør det svært at komme til Lambda og at den naturlige gennemstrømning af mennesker ikke længere er til stede.

BF præsenterede og gennemgik baggrunden for det reviderede budget.

Det blev diskuteret hvilke udgifter vi evt kan fjerne.

Hvis det reviderede budget holder stik, går vi ud af året med et underskud på knap 20.000 kr. hvilket nogenlunde svarer til hvad der er brugt på vores remake projekt i Brogade plus en bevilling fra aktvitetspuljen. Det er sådan set ikke helt så dårligt som først forventet, men det kræver en stram økonomisk styring, samt fokus på besøgstal og omsætning resten af året. BF opdaterer budgettet og offentliggør det på foreningens hjemmeside.


Der blev bevilget 6000 kr fra aktivitetspuljen i forbindelse med ansøgning fra MIX Odense. Pengene skal bruges på transport af film samt markedsføring. Der er i år ikke bevilget kommunal støtte til projektet.

 

Lambda Bar 

Generel drøftelse af situationen i baren, og styringen af, og hvad der skal ske, i den kommende periode.

Events i baren (v. JD)

JD efterlyste bestyrelsens input til hvilke små events/konkurrencer/tiltag bartenderne kunne benytte sig af for at få flere gæster ned forbi. Det handler om små bitte aktiviteterne som bartenderne kan lave med gæsterne i baren, fx har der været “bank bartenderen i Løgn”

Der var forslag om at have aftner hvor spidskandidaterne til kommunalvalget stod i baren parvis

Der blev skrevet en del konkrete ideer ned.

 

Oktober på Lambda:

Harry potter festival: 19-21. okt

Spil Dansk Uge 30. okt – 5.nov

Brætspilsaften 21. okt.

Debataften med LGBT Danmark: Empatisk arbejdsmarked og LGBT projekter i Afrika

slut oktober: MIX ODENSE filmfestival.

 

Besøg af borgmesteren (v. SBP)
Der er mulighed for at få Odenses borgmester ned i baren. Der skal findes et konkret emne der kan foreslås, og som kan trække folk ned og deltage i debatten.

SBP arbejder videre med at finde ud af hvornår Borgmesteren kan.

 

Lambdafester

Generel drøftelse af festerne.

Festudvalget (v. KDE)

Der ønskes en præcisering af festudvalgets opgaver og ansvar, i den periode at det overordnede ansvar ligger ved bestyrelsen.

MK præciserede at grundlaget for at tage festudvalgets arbejde op på bestyrelsesniveau ikke var at tage råderum, muligheder eller andet fra festudvalgets medlemmer, men at sikre at bestyrelsen som helhed har føling med hvad der sker til festerne og hvordan de planlægges. Dette afstedkom en større diskussion omkring forpagtningsaftalen på KM, som vi ikke mener Kai Thor Catering forvalter på nogen særlig god måde. MK går til Kulturmaskinens øverste ledelse med problemstillingen. KDE gjorde opmærksom på at forpagtningsaftalen står til forhandling igen inden længe.

Festernes tidspunkter (v. KDE)
Festerne afholdes i tidsrummet fra kl 21 – 04, men de første 1-2 timer kommer der ingen(minimalt antal gæster. Vores frivillige møder ind kl. 18 og vi giver dem fri igen omkring kl. 05(!) næste morgen. Det er virkeligt lang tid at bede vores frivillige om at være “på”. Det foreslås, at frivillige i fremtiden møder ind kl 20:00 – 20:30 (afhængigt af hvor meget oppyntning den enkelte fest kræver), og at vi først åbner dørene kl. 22:00 – 22:30.

Det blev diskuteret om man skal flytte mødetidspunktet for frivillige til festerne for at gøre vagten kortere. BF synes at det er synd at klippe den sociale del af det at være frivillig til en fest ved at rykke get-in til kl. 20. MK foreslår at gøre mere ud af forfestkonceptet i Brogade og åbne kl. 23 på Kulturmaskinen.

BF gør opmærksom på at han kun kan være med til at planlægge festerne frem til og med november, idet han ikke ved hvor han arbejdsmæssigt ender henne.

ENJ minder om at der er 25 års jubilæum næste år.

 

Lambda Håndbold (v. KDE)
KDE har ikke overskud til at være ansvarlig for Lambda Håndbold. De som har været med tidligere, og gerne vil fortsætte, er blevet bedt om at møde ind til træning næste uge. Holdets fremtid skal drøftes, og det skal vurderes hvem som skal overtage ledelsen af holdet.

KDE oplyser at der er nogle få interesserede i forhold til at videreføre Lambda Håndbold. Der holdes interessemøde snarest. KDE ønsker ikke at fortsætte som tovholder men der meldes en ny tovholder ud hvis holdet fortsætter. KDE har kontakt med FHF omkring kontingentbetaling, således at dette måske kan undgås hvis ikke vi holdet fortsætter.

 

Den generelle frivillig situation (v. JL)
Efter at JL har afholdt møde med Selina og Maria, ønskes der at bestyrelsen tager stilling til, hvad den ønsker at gøre ved frivillig situationen. Der skal tænkes i form af budget, handlingsplan, mål og strategier for både rekruttering og i særdeleshed for fastholdelsen af de eksisterende frivillige. Og når der er taget stilling til dette; hvilke specifikke opgaver skal JL, Selina og MDL så tage sig af.

MK går sammen med JL, MDL og Selina og laver et oplæg til bestyrelsen.

 

Frivillige til opgaver
Hvilke forestående opgaver i foreningen mangler der frivillige til, og hvem skal man spørge?

– Plakater

– Flyers

– Plakater i KBH.

 

Frivilligarrangementer

Hvad skal næste arrangement være, som kun er for frivillige.

Skovstratego – LB og BF melder dato ud.

 

Copenhagen Pride (v. ENJ)
Opdatering på, og evaluering af Lambdas deltagelse i Copenhagen Pride 2017.

ENJ: Vogn udsolgt i god tid på trods af højere priser og der blev solgt knap 40 billetter til gaden hvilket er dobbelt så mange som sidste år.

BF: En enkelt deltager mener at der har været puttet stoffer i hendes drink oppe på vognen, det er meldt til politiet fordi hun har været i behandling efter hun forlod vores vogn. MK: ønsker mere flothed og pynt og glimmer, ellers skide god vogn og gode tilbagemeldinger.

 

Pamperfest (v. ENJ)
Der er behov for at bestyrelsen træder til og hjælper med at arrangere årets pamperfest for de frivillige.  

Datoen bibeholdes idet den er meldt ud, men det bliver fra om eftermiddagen, med spisningen

 

Eventuelt

    • Planlægning af julefrokost lørdag d. 9. december. ENJ laver en begivenhed, MK laver mad.
    • MK forsøger at få os med til PIOs konference om mental sundhed på Odeon 12. oktober.
    • JD orienterede om at Lambda er inviteret til at deltage i frivilliggalla.
    • Bjørn Bjerrehøj takkede for at måtte deltage i mødet.
    • MK opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne gør sig nogle tanker om hvor vidt de ønsker at genopstille til næste bestyrelsesperiode.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3